PBS (Positive Behavior Support)


Wat is Schoolwide PBS?

Schoolwide PBS (SWPBS) is een preventieve aanpak van gedrag voor het primair, het speciaal en het voortgezet onderwijs. Het heeft als doel om schoolbreed en vanuit gedeelde waarden een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Hierbij werkt de school actief samen met ouders.
SWPBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Dit gebeurt door de waarden van onze school, OBS De Sterrenkijker, te vertalen naar concrete gedragsverwachtingen voor alle ruimtes van de school, dit gedrag actief aan te leren en systematisch te waarderen en belonen. Daarnaast verzamelt OBS De Sterrenkijker data over gedrag van leerlingen. Deze data stelt ons in staat om gedragsvraagstukken (schoolbreed, op klassenniveau en op individueel niveau) in een vroeg stadium te signaleren, te analyseren en aan te pakken. OBS De Sterrenkijker betrekt ook ouders op een positieve manier bij het onderwijs van hun kind. Er zijn ouderavonden om de ouders te informeren over de waarden die hun kind op school leert.
Daarbij wordt ook samen nagedacht over manieren waarop ouders het positieve gedrag van hun kind thuis kunnen stimuleren. Een goede samenwerking tussen school en ouders vergroot de kans op een goede sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind.

Samengevat biedt SWPBS een:
- veilige en positieve omgeving
- schoolbrede aanpak en preventief beleid
- leerling -en leerkrachtvriendelijk klimaat
- aanpak met de nadruk op gewenst gedrag
- samenwerking met ouders

Hoe ziet Schoolwide PBS er in de school uit?
Het team van OBS De Sterrenkijker start met het bepalen van haar basiswaarden: waarden die de school wil uitdragen naar de leerlingen en naar elkaar. Vervolgens worden deze waarden gezamenlijk naar concreet gedrag vertaald. Er wordt beschreven op welke manier het gewenste gedrag eruit ziet: op de gang, op het toilet, in de klas, op het schoolplein, etc. De gedragsverwachtingen worden op- en rond de school benoemd en visueel gemaakt. Het gewenste gedrag wordt regelmatig geoefend met de leerlingen, zodat ze precies weten wat er van hen wordt verwacht. Dit noemen wij Goed Gedrag Lessen (GGL.) Door gewenst gedrag systematisch te belonen, worden de leerlingen gestimuleerd om dit gedrag vaker te laten zien. Wij hebben op OBS De Sterrenkijker gekozen voor groepsbeloningen. De schoolbrede registratie van gedragsincidenten geeft scholen zicht op waar, wanneer, hoe laat en met wie gedragsincidenten plaatsvinden. Deze informatie helpt ons om gerichte beslissingen te nemen over gedrag en waar nodig tot actie over te gaan.